Friday, 12 July 2024

วัดราษฎร์เก่าแก่ วัดสุวรรณเสวริยาราม

09 Dec 2023
199

วัดสุวรรณเสวริยาราม เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 103-104 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประวัติการสร้างวัดสุวรรณเสวริยารามไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อว่า “วัดโพธิ์ทอง” ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า “วัดสุวรรณเสวริยาราม”

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่

  • พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนปางโปรดสัตว์ ยาวประมาณ 10 วา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ทำจากหินอ่อนสีขาว มีลักษณะงดงามวิจิตรบรรจง บริเวณพระบาทมีลายปูนปั้นเป็นริ้วลายพระบาทแบบเป็นรอยโค้งเว้า แสดงถึงความอ่อนช้อยอ่อนโยนของพระพุทธเจ้า
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เขียนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก ลักษณะเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แสดงให้เห็นถึงฝีมือการเขียนที่ประณีตสวยงาม โดยใช้สีสันที่สดใส แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดกได้อย่างมีชีวิตชีวา
  • พระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระพุทธรูปองค์นี้ทำจากหินอ่อนสีขาว มีลักษณะงดงามสง่างาม บริเวณพระพักตร์มีพระพุทธลักษณะที่อ่อนหวาน แสดงถึงความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า
  • วิหารเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจั่วซ้อนกันสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบัวปากหน้าบันอย่างสวยงาม
  • พระเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม

วัดสุวรรณเสวริยารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้ทุกวัน

นอกจากสิ่งที่น่าสนใจที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว วัดสุวรรณเสวริยารามยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาพักร้อน เป็นต้น

หอระฆังของวัดสุวรรณเสวริยาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจั่วซ้อนกันสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบัวปากหน้าบันอย่างสวยงาม ภายในหอระฆังมีระฆังขนาดใหญ่อยู่หนึ่งใบ ใช้ในการตีบอกเวลาและใช้ในพิธีทางศาสนา

ศาลาการเปรียญของวัดสุวรรณเสวริยาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจั่วซ้อนกันสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบัวปากหน้าบันอย่างสวยงาม ภายในศาลาการเปรียญใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด

ศาลาพักร้อนของวัดสุวรรณเสวริยาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจั่วซ้อนกันสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และบัวปากหน้าบันอย่างสวยงาม ภายในศาลาพักร้อนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

วัดสุวรรณเสวริยารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้ทุกวัน นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l 48onlinemarketing