Sunday, 21 April 2024

วัดยอดแก้ว: มรดกแห่งล้านช้าง ริมแม่น้ำโขง

17 Mar 2024
123

วัดสาวสุวรรณาราม หรือ วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณเวียงคุก บริเวณริมแม่น้ำโขงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครเวียงจันทน์ สืบย้อนประวัติศาสตร์ยาวนานถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ โครงกระดูก และเหรียญโบราณ ล้วนบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

วิหารวัดยอดแก้วสร้างทับบนร่องรอยของวิหารเก่า ผนังวิหารยังคงปรากฏร่องรอยของเสาศิลาแลงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เคยรองรับหลังคาเครื่องบน สะท้อนถึงเทคนิคการก่อสร้างแบบโบราณที่ประณีตงดงาม

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าบูรณะขึ้นในสมัยหลัง ลักษณะพระพักตร์แบบพื้นบ้าน ยังมีเศียรพระพุทธรูปองค์เดิมซึ่งชำรุดหักพังอยู่ด้านหลัง กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 ลักษณะเศียรพระพุทธรูปองค์เดิมสะท้อนศิลปะแบบล้านช้างอย่างเด่นชัด พระขนงโก่ง หางพระเนตรปลายตวัด พระนาสิกงุ้ม มีฐานพระนาสิกเรียบ เส้นเชื่อมระหว่างพระนาสิกกับมุมพระโอษฐ์ทั้งสองข้างชัดเจน บ่งบอกถึงอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23

สันนิษฐานว่าวัดสาวสุวรรณาราม (ชื่อเดิมของวัดยอดแก้ว) สร้างขึ้นในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้าง พ.ศ. 2200 หลักฐานที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้คือ ศิลาจารึกภาษาไทยโบราณที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

พระองค์ทรงอนุญาตให้ใช้พระนามพระธิดาทั้ง 2 องค์ เป็นชื่อวัด คือวัดกุศลนารี สำหรับพระธิดาองค์ใหญ่ และวัดสาวสุวรรณาราม (วัดยอดแก้ว) สำหรับพระธิดาองค์เล็ก

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

วัดยอดแก้วจึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เศษอิฐเศษปูนและโบราณวัตถุที่ค้นพบ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันความรุ่งเรืองในอดีต ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาให้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสความงดงามของวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงแห่งนี้

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน