Friday, 14 June 2024

โลกเดือด เมื่อมลพิษทำให้โลกเกินกว่าคำว่าร้อน

24 Nov 2023
407

ภาวะโลกเดือด (Global Boiling) เป็นคำที่อธิบายถึงสถานการณ์ที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ภาวะโลกเดือดเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป มลภาวะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาวะโลกเดือดรุนแรงขึ้น

มลภาวะทางอากาศ มีส่วนสำคัญในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 และก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีส่วนสำคัญในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 20 เท่า ฝุ่นละออง PM2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางระบบทางเดินหายใจ และสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน ฝุ่นละออง PM2.5 มีส่วนสำคัญในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศ โดยฝุ่นละออง PM2.5 แต่ละอนุภาคสามารถดูดซับรังสีความร้อนได้ประมาณ 100 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้พลังงานฟอสซิล การทำเกษตรกรรม การตัดไม้ทำลายป่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ประมาณ 18 เท่าของอากาศบริสุทธิ์

นอกจากนี้ มลภาวะทางอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นละออง PM2.5 สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคภูมิแพ้ มลพิษทางอากาศยังทำให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตได้ยากขึ้น

มลภาวะทางน้ำ มีส่วนสำคัญในการทำลายโอโซนชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้มากขึ้น ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

โอโซนชั้นบรรยากาศเป็นก๊าซที่ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารประกอบอินทรีย์เฮเทอโรไซคลิก (PAHs) เป็นตัวทำลายโอโซนชั้นบรรยากาศ VOCs และ PAHs สามารถพบได้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และจราจร สารเหล่านี้จะปล่อยก๊าซโอโซนทำลาย (ODS) สู่ชั้นบรรยากาศ ODS จะทำลายโมเลกุลโอโซน ทำให้ชั้นโอโซนบางลงและไม่สามารถกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ได้

นอกจากนี้ มลภาวะทางน้ำยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ มากขึ้น

ผลกระทบของภาวะโลกเดือดจากมลภาวะ ได้แก่

 • อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุรุนแรง มากขึ้น
 • ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกน้ำท่วม
 • พืชและสัตว์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ

วิธีลดผลกระทบของภาวะโลกเดือดจากมลภาวะ ได้แก่

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้พลังงานฟอสซิล การทำเกษตรกรรม การตัดไม้ทำลายป่า
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำ โดยลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ
 • ปลูกต้นไม้และรักษาป่าไม้ ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของภาวะโลกเดือดจากมลภาวะได้ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น ประหยัดพลังงาน เลือกใช้พลังงานสะอาด แยกขยะ รีไซเคิล ปลูกต้นไม้ และหมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างของมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อภาวะโลกเดือด

 • ฝุ่นละออง PM2.5 จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การเผาไหม้เชื้อเพลิง การจราจร
 • ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้พลังงานฟอสซิล การทำเกษตรกรรม การตัดไม้ทำลายป่า

ตัวอย่างของมลภาวะทางน้ำที่ส่งผลต่อภาวะโลกเดือด

 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากอุตสาหกรรม
 • สารประกอบอินทรีย์เฮเทอโรไซคลิก (PAHs) จากจราจร

วิธีลดผลกระทบของภาวะโลกเดือดจากมลภาวะ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดำเนินชีวิต
OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน l 48onlinemarketing