Wednesday, 29 November 2023

มิน อ่อง หล่าย จะอนุญาตให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืนได้

25 Feb 2023
206

 รัฐบาลทหารเมียนมา ภายใต้การนำของ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะอนุญาตให้ประชาชนที่จงรักภักดีต่อรัฐบาลทหาร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองอาวุธปืนได้ ซึ่งการอนุญาตข้างต้น ยังมีผลครอบครอบถึงอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ที่เกษียณไปแล้ว ที่มีความจงรักภักดีต่อรัฐบาลทหาร ก็สามารถครอบครองอาวุธปืนได้ด้วย

พร้อมกันนี้ การอนุญาตดังกล่าว ยังกำหนดให้บรรดาผู้ที่จะได้รับอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเหล่านี้ ต้องเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษากฎหมาย และรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคง หากได้รับการร้องขอจากทางการท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือ

รายงานข่าวแจ้งว่า การอนุญาตของรัฐบาลทหารเมียนมาครั้งนี้ เพื่อใช้ประชาชนที่จงรักภักดีกลุ่มนี้ มาใช้รับมือกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา ที่ยังคงเคลื่อนไหวในท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยต่างๆ

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l