Friday, 9 June 2023

ตาลิบัน ห้ามสตรีทำงานใน เอ็นจีโอ

27 Dec 2022
71

กลุ่มนักรบตาลิบัน ซึ่งเป็นรัฐบาลปกครองอัฟกานิสถาน มีคำสั่งห้ามสตรีทำงานในองค์กรนอกภาครัฐ หรือเอ็นจีโอ ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งกายของสตรีที่ทำงานในหน่วยงานของเอ็นจีโอว่า ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการไม่สวมผ้าคลุมศีรษะ หรือฮิญาบ อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ คำสั่งข้างต้นมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

พร้อมกันนี้ รายงานข่าวเผยว่า ทางกลุ่มตาลิบัน ยังได้แจ้งเตือนไปยังองค์กรเอ็นจีโอต่างๆ ในอัฟกานิสถานด้วยว่า จะรับใบอนุญาตของเอ็นจีโอที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คำสั่งของตาลิบันข้างต้น ไม่เป็นที่แน่ชัดจะมีผลครอบคลุมไปถึงสตรีชาวต่างชาติที่ทำงานกับเอ็นจีโอด้วยหรือไม่

Comments

comments