Wednesday, 6 December 2023

วันออกพรรษา: วันแห่งการเฉลิมฉลองและศรัทธา

27 Oct 2023
145

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน พระสงฆ์จะได้เดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือประชาชน ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน และฟังธรรมเทศนา เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

Beautiful woman in Thai old traditional costume , portrait at the ancient Ayutthaya temple.

วันออกพรรษากับวัฒนธรรมไทย

วันออกพรรษามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้รวมตัวกันทำบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในวันออกพรรษา ได้แก่

  • การทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องไทยธรรม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ออกพรรษา การทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษาถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ทางพระพุทธศาสนา
  • การถวายผ้าอาบน้ำฝน พุทธศาสนิกชนจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนเมื่อออกพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนถือเป็นเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องเดินทางจาริก
  • การฟังธรรมเทศนา พุทธศาสนิกชนจะฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การฟังธรรมเทศนาในวันออกพรรษาถือเป็นการน้อมรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว วันออกพรรษายังเป็นวันหยุดราชการ ทำให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้พักผ่อนและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีและความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีตักบาตรเทโว และประเพณีปล่อยโคมลอย

ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่พบเห็นได้ในภาคอีสานของประเทศไทย เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังทรงแสดงธรรมโปรดพระมารดาเป็นเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษา ชาวอีสานจะร่วมกันสร้างเรือไฟจากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ กระดาษ และเทียนไข แล้วนำไปลอยในแม่น้ำหรือลำคลอง เชื่อกันว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่พบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์หลังทรงแสดงธรรมโปรดพระมารดาเป็นเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องไทยธรรม เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินประทักษิณรอบอุโบสถ

ประเพณีปล่อยโคมลอย เป็นประเพณีที่พบเห็นได้ทั่วประเทศไทย เป็นการลอยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและขอพรให้ชีวิตสว่างไสว ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เชื่อกันว่าโคมลอยจะลอยขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และนำคำอธิษฐานของผู้คนไปสู่พระพุทธเจ้า

Candle procession ceremony around buddha statue in twilight on Vesak day or Buddha Birthday at Phuttha Monthon Buddhist park, Nakhon Pathom, Thailand

วันออกพรรษา: สัญลักษณ์แห่งศรัทธา

วันออกพรรษาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุข

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l